loader

11.1. Tworzenie nowej strategii

Aby utworzyć nową strategię, należy użyć przycisku "Utwórz nową strategię". Pojawi się okienko dialogowe do wprowadzenia nazwy nowej strategiiPomocne jest nadawanie tworzonym strategiom charakterystycznych nazw.
Strategię można nazywać zgodnie z przyjętą strategią inwestycyjną np. Bezpieczna, Agresywna, Surowce.

Po wprowadzeniu nazwy otwiera się okno edycji strategiiW oknie Szukaj wpisujemy nazwę (lub jej fragment) Funduszu/Akcji jakie chcemy wprowadzić do nowej strategiiNastępnie dwukrotnie klikamy w wybrany walor, lub korzystamy z przycisku "Dodaj do strategii".
Spowoduje to otwarcie okna, w którym należy podać udział procentowy danego waloru w tworzonej Strategii.

Udział procentowy

Zatwierdzenie udziału procentowego, powoduje dodanie wybranego waloru do tworzonej strategii.

W ten sam sposób, należy dodać kolejne fundusze do strategii.

Należy pamiętać, że suma udziałów poszczególnych inwestycji w strategii musi być równa 100%
Przykład gotowej strategii, na przykładzie funduszy Nationale Nederlanden.

Przykładowa strategia

W części zatytułowanej "szczegóły strategii", wyświetlona jest lista jej składowych, wraz z dodatkowymi danymi
  • nazwa składowej (funduszu/akcji)
  • procentowy udział składowej w strategii
  • przedział czasowy notowań każdej ze składowych


Strategia może istnieć tylko w przedziale czasowym, wyznaczonym przez pokrywające się przedziały czasowe wszystkich składników składających się na dany portfel
Przedział dat, w których dana strategia może zostać narysowana wyświetla się w dolnej części okna.
Dostępny przedział czasowy portfela wyznaczony jest przez pokrywające się części przedziałów czasowych wszystkich inwestycji składających się na dany portfel. Portfel może być notowany tylko w takim przedziale czasowym, w którym były notowane wszystkie tworzące go inwestycje.

Poniżej głównej części okna edycji strategii, znajdują się dwa przyciski, ułatwiające jej edycję.

  • Usuń wszystkie - Usuwa ze strategii wszystkie dotychczas wybrane inwestycje ("czyści" całą strategię). Po wybraniu tej funkcji trzeba budować strategię od nowa.
  • Usuń z portfela - Usuwa ze strategii pojedynczą, aktualnie zaznaczoną inwestycję.

Na samym dole okna edycji portfela znajdują się kolejne dwa przyciski:
  • Anuluj - Przycisk ten zamyka okno edycji portfela bez zapisania dokonanych zmian.
  • Zapisz - Przycisk ten zamyka okno edycji portfela po wcześniejszym zapisaniu wszelkich zmian.
Aby narysować stworzoną strategię na wykresie należy kliknąć, lewym klawiszem myszy na jej nazwie (tak samo jak w pozostałych zakładkach).
Aby usunąć strategię z wykresu, należy ponownie kliknąć lewym przyciskiem myszy na jej nazwie.

Indeks

W dolnej części edycji strategii, jest dostępna opcja "Indeks".
Przeznaczona jest do tworzenia indeksów.

Różnica w działaniu polega na tym, że alokacja strategii zmienia się wraz ze zmianami jej składowych.
Alokacja Indeksu jest codziennie stała, niezależnie od historycznych zmian procentowych jego składowych.