loader

7.4 Obszar wykresu

Największą częścią obszaru roboczego, jest pole wykresu.
Jest to miejsce, gdzie obserwujemy wyniki naszej symulacji, analizy.

Obszar wykresu

Na polu wykresu możemy wyróżnić kilka ważnych elementów

7.4.1 Tytuł

Tytuł wykresu informuje nas o rodzaju przebiegu (%, wartości itp.) oraz jego przedziale czasowym. Opis znajduje się na samej górze, pośrodku pola wykresu.

Tytuł wykresu

7.4.2 Legenda

Legenda znajduje się bezpośrednio pod tytułem wykresu. Jest to lista inwestycji aktualnie znajdujących się na wykresie.

Legenda wykresu

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy w obszarze wykresu, wywołane zostanie menu podręczne wykresu

Menu podręczne

Menu podręczne, składa się z listy wyświetlonych inwestycji, oraz kilku dodatkowych przycisków funkcyjnych.

Dla każdego z wyświetlonych funduszy, w menu podręcznym mamy do dyspozycji cztery opcje

Menu podręczne - szczegóły

Usuń

Usuwa daną inwestycję z wykresu, pozostawiając resztę przebiegów bez zmian

Kolor

Umożliwia zmianę koloru wybranego przebiegu. Zmiana dotyczy tylko i wyłącznie aktualnego wykresu. Po ponownym narysowaniu inwestycji, zostanie jej przypisany losowy kolor. Aby na stałe przypisać kolor do wybranego funduszu, należy to zrobić w panelu ############################################

Zaznacz

Po wybraniu tej opcji, wskazany fundusz będzie narysowany grubszą linią.
Wskazana opcja jest przydatna, w przypadku, gdy na wykresie mamy wiele przebiegów, a chcemy wyróżnić jeden wskazany.

Zostaw tylko ten przebieg

Wskazana funkcja, powoduje usunięcie z wykresu wszystkich funduszy, poza wskazanym

Pozostałe opcje menu podręcznego, nie są powiązane z konkretna inwestycją, a dotyczą całego wykresu

Zapisz panel do pliku

Funkcja pozwala na zapisanie całego panelu z wykresem do pliku. Taki plik może być otwarty przez dowolnego Użytkownika programu mojeFundusze

Wyślij panel jako plik programu mojefundusze

Funkcja zapisuje cały panel z wykresem do pliku, a następnie wygenerowany plik dodaje do nowej wiadomości w domyślnym programie pocztowym. Tak przygotowaną wiadomość, można wysłać do innego użytkownika programu mojeFundusze. Odbiorca po kliknięciu załącznika w wiadomości zobaczy ten sam przebieg co nadawca.

Dodaj panel do

Funkcja ta umożliwia, dodanie widocznego Panelu z wykresami do zakładki "mojePanele" lub do konkretnego, imiennego Klienta - jeżeli wcześniej taki Klient został zdefiniowany w zakładce "Klienci". Po wybraniu tej opcji, pojawi się okno umożliwiające podanie nazwy pod jaką wybrany panel ma zostać zachowany.
Po zatwierdzeniu nazwy Panel z wykresami zostanie trwale umieszczony w zakładce mojePanele (Panel nie zostanie usunięty po wyłączeniu programu i będzie dostępny w tej zakładce).

Wykresy zachowane w zakładce "mojePanele" mogą być dowolnie modyfikowane - można dodawać kolejne przebiegi lub usuwać je z wykresu. Można też zmieniać zakres dat. Lecz zmiany takie zostaną utracone po wyłączeniu programu Po ponownym uruchomieniu Panel zostanie odtworzony w takiej formie, jak został pierwotnie zapisany. Aby zachować zmiany wprowadzone na wcześniej zapisanym panelu, należy ponownie skorzystać z funkcji Dodaj Panel do.

7.4.4 Tabele informacyjne

Pod obszarem wykresu znajduje się panel tabeli informacyjnych. Panel ten dzieli się na kilka zakładek.

7.4.4.1 Legenda

Pierwsza z tabeli zawiera podstawowe informacje dotyczące narysowanych funduszy.

 • Kolor przebiegu
 • Nazwę funduszu
 • Datę ostatniej wyceny
 • Ostatnią wycenę
 • Ostatnią zmianę procentową
 • Miesięczną zmianę procentową
 • Roczną zmianę procentową
 • Trzyletnią zmianę procentową
 • Pięcioletnią zmianę procentową
Legenda

7.4.4.2 Saldo wpłat

Druga zakładka zawiera informacje dotyczące salda wpłat wyświetlonych funduszy z ostatnich dwunastu miesięcy. Kolory słupków pokrywają się w tym przypadku z kolorami na wykresie głównym

Saldo wpłat

7.4.4.3 Suma salda wpłat

Zakładka zwiera wykres sumarycznego salda wpłat dla wyświetlonych funduszy, z ostatnich dwunastu miesięcy.
Pozwala to np. wyświetlić saldo wpłat dla wszystkich subfunduszy danego parasola, czy wszystkich funduszy z danej klasy aktywów.

Suma salda wpłat

7.4.4.4 Aktywa

Wykres przedstawia wykres aktywów z ostatnich dwunastu miesięcy dla wszystkich wyświetlonych funduszy. Tak jak w przypadku salda wpłat, kolory słupków pokrywają się z kolorami przebiegów na wykresie głównym

Aktywa

7.4.4.5 Suma aktywów

Wykres przedstawia sumę aktywów, wszystkich wyświetlonych funduszy.
Dzięki tej funkcjonalności możemy zobaczyć przebieg aktywów całego parasola czy całej grupy funduszy.
Suma aktywów

7.4.4.6 Stopy zwrotu

Wykres przedstawia porównanie stóp zwrotu w czterech zdefiniowanych przedziałach czasowych.

 • Miesiąca
 • Roku
 • Trzech lat
 • Pięciu lat
Kolory słupków na wykresie odpowiadają kolorom przebiegów na wykresie głównym.

Stopy zwrotu

7.4.4.7 Miesięczne stopy zwrotu

Ostatni z wykresów przedstawia miesięczne stopy zwrotu z ostatnich dwunastu miesięcy, wszystkich wyświetlonych funduszy.
Kolory słupków odpowiadają kolorom przebiegów na wykresie głównym

Legenda