loader

7.1 Pasek Zakładek

7.1 Zakładki

Ze względu na dużą liczbę danych dostępnych w programie mojeFundusze, zostały one pogrupowane tak, aby ułatwić użytkownikowi odnalezienie interesującej go inwestycji. Grupy te mają formę „zakładek” zlokalizowanych z boku i u góry Panelu nawigacyjnego.

Zakładki

7.1.1 Wybrane Towarzystwa

Jest to zakładka wybierana przez Użytkownika, prezentuje wszystkie produkty dostępne w ramach jednego Towarzystwa.
Na przedstawionym poniżej obrazie jest wybrana firma AXA.
Wszystkie fundusze dostępne w wybranym Towarzystwie pogrupowane są w kategorie według produktów.

Zakładki

Na przedstawionym powyżej przykładzie są cztery podgrupy, które zawierają kolejno Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe, Fundusze Inwestycyjne, Fundusze dostępne w ramach Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego oraz Otwarty fundusz emerytalny.

Poniżej dostępne są przyciski "Wszystkie" oraz "Żaden". Służą one odpowiednio do wyświetlenia wszystkich funduszy z danej listy, lub usunięcie z wykresy wszystkich funduszy z danej listy.

Kolejny przycisk, z ikonką "trybiku", służy do zmiany aktualnie wybranego Towarzystwa na inne, umożliwia również dodanie kolejnej zakładki "Towarzystwa" lub usunięcie bieżącej.

Zakładki

Kolejne dwa przyciski (A+ oraz A-) służą do szybkiej zmiany wielkości czcionki na liście dostępnych funduszy.

Poniżej przycisków znajduje się lista z funduszami dostępnymi w ramach wybranej firmy i grupy.
Na liście, poza nazwą funduszu widoczne są dodatkowe informacje

  • kolor, określający ryzyko inwestycji w fundusz (SRRI)
  • data ostatniej wyceny
  • wycena
  • waluta funduszu
  • ostatnia zmiana procentowa
  • ostatnie aktywa
  • ostatnie saldo wpłat
Zakładki

Więcej informacji na temat pracy z listą funduszy znajduje się w sekcji Panel nawigacyjny

7.1.2 Ulubione

Zakładka zawiera fundusze dodane przez Użytkownika do "Ulubionych". Do zakładki tej można dodać wszelkie inwestycje dostępne w programie. W ten sposób Użytkownik może utworzyć grupę wybranych funduszy do których będzie miał szybki i wygodny dostęp, bez konieczności wyszukiwania ich w obszernej bazie programu mojeFundusze. Sposób dodawania inwestycji do zakładki "Ulubione" opisany jest w rozdziale 7.3.1 Dodaj do Ulubionych.

7.1.3 Waluty

Zakładka zawiera wszystkie waluty dostępne w programie mojeFundusze PRO.

7.1.4 GPW

Zawiera akcje spółek notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, Indeksy GPW oraz Indeksy Światowe.

7.1.5 TFI

Zawiera wszelkie Fundusze Inwestycyjne dostępne w programie. Domyślnie widoczna jest lista ze wszystkim funduszami TFI:

Zakładka ta zawiera dodatkowe funkcjonalności umożliwiające szybkie filtrowanie wyświetlonych funduszy.
Możliwości filtrowania obejmują:

  • wybór klasy aktywów w jakie inwestuje fundusz
  • walutę funduszu
  • fragment nazwy
Filtrowanie funduszy

7.1.6 UFK

Zakładka zawiera wszystkie Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitałowe dostępne w programie.

Tak jak w przypadku funduszy TFI, tutaj możliwości filtrowania, również obejmują klasę aktywów, walutę oraz nazwę.

Filtrowanie funduszy

7.1.7 Strategie

Zakładka ta umożliwia stworzenie prostych, nie zmieniających się w czasie portfeli inwestycyjnych, złożonych z dowolnych walorów dostępnych w programie mojeFundusze. Dokładny opis zakładki "Strategie" znajduje się w osobnym rozdziale 10. Strategie

7.1.8 mojePanele

Zakładka jest swego rodzaju schowkiem, który pozwala na zapamiętanie przygotowanych wykresów. Do zakładki tej można dodać wcześniej sporządzony Panel z wykresami wybranych funduszy, wraz z komentarzami czy liniami trendu. Funkcja ta jest szczególnie przydatna w pracy z Klientem, gdyż Panele z wykresami umieszczone w tej zakładce zostają zachowane po wyłączeniu programu; możliwe, więc jest przygotowanie pakietu wykresów przed spotkaniem z Klientem, co wymiernie usprawni przebieg spotkania.

Dodawanie Paneli z wykresami do zakładki "mojePanele" realizowany jest funkcją Dodaj Panel do, opisaną w rozdziale 9.4 Menu podręczne wykresu. Wykresy zachowane w zakładce mojePanele mogą być dowolnie modyfikowane – można dodawać kolejne przebiegi lub usuwać je z wykresu. Można też zmieniać zakres dat. Lecz zmiany takie zostaną utracone po wyłączeniu programu Po ponownym uruchomieniu Panel zostanie odtworzony w takiej formie, jak został pierwotnie zapisany. Aby zachować zmiany wprowadzone na wcześniej zapisanym panelu, należy ponownie skorzystać z funkcji Dodaj Panel do.

7.1.9 Portfele

Zakładka ta umożliwia stworzenie indywidualnych portfeli inwestycyjnych, złożonych z dowolnych walorów dostępnych w programie mojeFundusze. Funkcjonalność ta jest znacznie rozszerzona w stosunku do zakładki „Strategie” – pozwala mi.n. na zmianę składu portfela w czasie, zdefiniowanie wpłat regularnych czy prowizji. Dokładny opis zakładki „Portfele” znajduje się w osobnym rozdziale 11. Portfele.

7.1.10 Klienci

Zakładka ta pozwala na zbudowanie prostej bazy klientów oraz przypisanie im indywidualnych portfeli inwestycyjnych i Paneli ze sporządzonymi wcześniej wykresami. Dokładny opis zakładki „Klienci” znajduje się w osobnym rozdziale 12. Klienci.