loader

12.7 Powiadomienia

Narzędzie powiadomień, służy do informowania Użytkownika programu o aktualnych zmianach w portfelu, bez potrzeby uruchamiania programu mojeFundusze.
Za proces powiadomień odpowiada działający w tle systemu Aktualizator wycen funduszy. Po każdej aktualizacji jednostek funduszy, przelicza wskazane portfele i zgodnie z ustawieniami informuje o wybranych zdarzeniach.

Narzędzie powiadomień uruchamiamy przez kliknięcie opcji "Powiadomienia", w panelu po lewej stronie okna edycji portfela.

Powiadomienia

Narzędzie udostępnia nam szereg opcji, dzięki, którym precyzyjnie możemy określić w jakich przypadkach otrzymamy powiadomienie.

Konfiguracja powiadomień

Konfigurację rozpoczynamy od włączenia powiadomień dla danego portfela.
W tym celu zaznaczamy opcję "Pokaż raport portfela po aktualizacji danych".

Włączanie powiadomień

Po włączeniu powiadomień pojawia się możliwość konfiguracji jak dane powiadomienie ma wyglądać, a także w jakich przypadkach ma się wyświetlać.

Konfiguracja wyświetlania

Domyślne powiadomienie wyświetlane przez program zawiera informacje o wartości portfela i jego stopie zwrotu na dany dzień.

Domyślne powiadomienie

Ze względu na możliwą obecność osób postronnych w pobliżu naszego komputera, możemy chcieć ukryć wartości portfela wyświetlane w powiadomieniach.
Aby skorzystać z tej możliwości, należy zaznaczyć opcję "Pokazuj tylko zmiany procentowe (bez wartości portfela)"
Wtedy takie powiadomienie wygląda następująco.

Powiadomienie procentowe

Jeżeli poza sumaryczną stopą zwrotu portfela, chcemy w powiadomieniu zobaczyć również stopę zwrotu od ostatniej aktualizacji wtedy skorzystamy z opcji "Pokazuj dodatkowo zmianę procentową od ostatniej aktualizacji.

Powiadomienie, zmiana od ostatniej aktualizacji

Jeżeli monitorowany portfel zawiera wiele funduszy, możemy również wyświetlić w okienku powiadomienia jego składowe, wraz z indywidualnymi wynikami.
Aby skorzystać z tej możliwości, zaznaczamy opcję "Pokazuj zysk / stratę składowych portfela".

Dzięki temu powiadomienie zostanie rozbudowane o szereg informacji dotyczących składowych portfela.

Powiadomienie składowe portfela

Aktywni inwestorzy, którzy dopasowują stan portfela do aktualnej koniunktury skorzystają z włączenia opcji "Pokazuj również zysk / stratę sprzedanych składowych portfela".
Dzięki tej opcji program wyświetli w podsumowaniu, również te fundusze, które były w składzie portfela, ale aktualnie zostały sprzedane.

Powiadomienie sprzedane składowe portfela

Po skonfigurowaniu wyglądu, możemy określić z jaką częstotliwością, bądź w jakich przypadkach powiadomienie zostanie wyświetlone.

Parametr ten ustalamy w polu "Określ częstotliwość powiadamiania" i mamy do dyspozycji następujące możliwości:
  • po każdej aktualizacji
  • co tydzień
  • co miesiąc
  • co kwartał
  • Jeżeli zmiana portfela przekroczy określony próg

Częstotliwość powiadomień

Domyślnie wybrana pierwsza opcja "po każdej aktualizacji", powoduje wyświetlenie powiadomienia po każdej aktualizacji danych w portfelu. Dla większości przypadków, takie podsumowanie będzie wyświetlane codziennie.
Trzy kolejne opcje (tydzień / miesiąc / kwartał) określają stały interwał czasowy między wyświetlaniem komunikatów.

Ostatnia opcja "Jeżeli zmiana portfela przekroczy określony próg" służy do ograniczenia wyświetlania powiadomień do określonych, zdefiniowanych przypadków.
W przypadku wyboru tej opcji musimy ustawić dodatkowo "Próg powiadamiania". Jest to wartość procentowa lub kwotowa, która musi zostać przekroczona przez portfel miedzy kolejnymi powiadomieniami.

Przykład: Jeśli ustawimy próg na 10%, to program nie będzie wyświetlał powiadomień do momentu, aż portfel nie zmieni swojej wartości o 10% od ostatniego powiadomienia
Ostatnim parametrem do ustalenia w "Powiadomieniach" jest "Czas wyświetlania powiadomienia". Jest to czas po którym okienko powiadomienia zostanie zamknięte.
W przypadku wpisania "0" okienko powiadomienia będzie wyświetlane do czasu jego ręcznego zamknięcia.

Czas wyświetlania powiadomienia