loader

PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-10-19

161,19 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.03%
miesiąc-0.73%
kwartał-0.48%
rok1.03%
trzy lata4.46%
pięć lat18.71%
Polityka inwestycyjna

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów Subfunduszu) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Dopuszcza się inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu.

FUNDUSZE POKREWNE
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M