loader

PZU FIO Papierów Dłużnych POLONEZ

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-05-19

160,47 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.02%
miesiąc0.72%
kwartał2.08%
rok0.34%
trzy lata8.35%
pięć lat25.37%
Polityka inwestycyjna

Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów Subfunduszu) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Dopuszcza się inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu.

FUNDUSZE POKREWNE
PZU Papierów Dłużnych POLONEZ - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M