loader

PKO Parasolowy FIO subfundusz Zrównoważony

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-10-19

146,22 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.15%
miesiąc0.06%
kwartał1.22%
rok15.80%
trzy lata17.41%
pięć lat27.47%
Polityka inwestycyjna

Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty udziałowe oraz kontrakty terminowe na akcje lub indeksy giełdowe akcji nie może być wyższa niż 70% Wartości Aktywów Netto. Całkowita wartość lokat Subfunduszu w instrumenty dłużne, depozyty oraz papiery wartościowe, co do których istnieje zobowiązanie drugiej strony do ich odkupu (buy/sell back) nie moż e być niższa niż 30% Wartości Aktywów Netto. Dokonując lokat w instrumenty dłużne Subfundusz inwestuje w instrumenty skarbowe, instrumenty dłużne przedsiębiorstw lub instrumenty emitowane przez inne podmioty. Przedmiotem lokat Subfunduszu mogą być wystandaryzowane i niewystandaryzowane instrumenty pochodne.

FUNDUSZE POKREWNE
PKO FIO sub. Zrównoważony - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M