loader

AXA FIO subfundusz AXA Obligacji Korporacyjnych (d.Antyinflacyjny)

AXA FIO

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2020-11-26

135,86 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.02%
miesiąc0.23%
kwartał0.56%
rok1.22%
trzy lata4.00%
pięć lat8.32%
Polityka inwestycyjna

Do 100% aktywów subfunduszu lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe oraz jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych o charakterze dłużnym ? nie więcej niż 20% aktywów w pojedynczy instrument. Do 2% aktywów subfundusz może inwestować w instrumenty udziałowe.

FUNDUSZE POKREWNE
Nazwa Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M