PZU Papierów Dłużnych POLONEZ | mojeFundusze.pl
Menu Funduszu
Fundusze według rodzaju
Pobierz notowania funduszy inwestycyjnychNotowania TFI
Pobierz notowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychNotowania UFK
Pobierz notowania OFENotowania OFE
Fundusze według firm
AEGON
ALLIANZ
Altus
Amundi
Arka
ASPECTA
Aviva
AXA
Benefia
BlackRock
BNP
BPH
BPS
Cardif
Caspar
COMPENSA
Copernicus
Credit Agricole
Eques
Franklin Templeton
GENERALI
Hestia
HSBC
Investors
IPOPEMA
KBC TFI
Legg Mason
MetLife
MILLENIUM
MM Prime
NN
Noble
Novo
Open
Open Life
OPERA
PIONEER
PKO
Polbank
PZU
Quercus
Schroders
Skandia
SKARBIEC
SKOK
SUPERFUND
Union Investment
Uniqa
Warta
WIOF

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

WYCENA FUNDUSZU

Wycena z dnia 2017-02-21 wynosi :

157,08 PLN


STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.08%
miesiąc-0.02%
kwartał-0.01%
rok-2.41%
trzy lata9.23%
pięć lat24.41%
od do prowizja [%]
049990.50
500099990.40
10000249990.35
25000499990.30
50000999990.20
1000002499990.15
25000000.10

OPIS
Subfundusz dokonuje lokat przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (do 100% wartości aktywów Subfunduszu) oraz inne dłużne papiery wartościowe i wierzytelności pieniężne, których emitentami są renomowane podmioty krajowe i zagraniczne. Dopuszcza się inwestycje realizowane na rynkach zagranicznych i denominowane w walutach obcych z zastrzeżeniem, że nie mogą one stanowić więcej niż 35% lokat Subfunduszu.