loader

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Zrównoważony FIO

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-11-22

125,91 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.07%
miesiąc-0.55%
kwartał0.54%
rok16.15%
trzy lata2.10%
pięć lat10.93%
Polityka inwestycyjna

Pioneer Zrównoważony jest subfunduszem zrównoważonym. Subfundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, głównie w akcje spółek. Subfundusz inwestuje również w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Subfundusz może inwestować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego Subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.

FUNDUSZE POKREWNE
Pioneer FIO sub. Zrównoważony - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M