loader

Pioneer FIO subfundusz Pioneer Zrównoważony FIO

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-03-22

120,10 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.50%
miesiąc-0.64%
kwartał6.86%
rok9.50%
trzy lata-1.30%
pięć lat5.98%
Polityka inwestycyjna

Pioneer Zrównoważony jest subfunduszem zrównoważonym. Subfundusz lokuje do 70% aktywów w instrumenty finansowe o charakterze udziałowym, głównie w akcje spółek. Subfundusz inwestuje również w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe i depozyty bankowe. Subfundusz może inwestować część aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu sprawnego zarządzania portfelem i ograniczenia ryzyka walutowego Subfundusz może zawierać transakcje na instrumentach pochodnych.

FUNDUSZE POKREWNE
Pioneer FIO sub. Zrównoważony - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M