loader

Pioneer Funduszy Globalnych SFIO subfundusz Akcji Rynków Wschodzących

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-06-28

7,37 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.00%
miesiąc0.27%
kwartał6.97%
rok26.20%
trzy lata-9.24%
pięć lat2.79%
Polityka inwestycyjna

Subfundusz lokuje nie mniej niż 70%wartości aktywów netto w subfundusze Pioneer Funds, głównie w subfundusze, które inwestują w akcje spółek z krajów obszaru tzw. rynków wschodzących. Są to przede wszystkim: Pioneer Funds Emerging Markets Equity oraz Pioneer Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity. Każdy z nich może stanowić maksymalnie 50% aktywów. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności Subfundusz może lokować m.in. w obligacje skarbowe oraz depozyty bankowe. Subfundusz lokuje większość aktywów w instrumenty finansowe denominowane w walutach obcych. W celu ograniczenia ryzyka walutowego Subfundusz zawiera transakcje na instrumentach pochodnych.

FUNDUSZE POKREWNE
Pioneer FG SFIO sub. Akcji Rynków Wschodzących - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M