loader

Investor FIO sub. Zrównoważony

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-03-22

508,95 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.34%
miesiąc0.44%
kwartał7.05%
rok23.51%
trzy lata31.75%
pięć lat69.24%
Polityka inwestycyjna

Profil inwestora Fundusz przeznaczony dla Inwestorów poszukujących wyższych stóp zwrotu z zainwestowanego kapitału przy umiarkowanym ryzyku inwestycyjnym. Wartość jednostki uczestnictwa Funduszu może ulegać okresowo umiarkowanym wahaniom, nie przewyższającym jednak wahania jednostek uczestnictwa funduszy akcyjnych. Polityka inwestycyjna Od 40% do 65% wartości aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje głównie polskich emitentów. Fundusz może inwestować w akcje małych, średnich i dużych spółek. Do 40% wartości aktywów lokowane jest w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i depozyty.

FUNDUSZE POKREWNE
Investor FIO sub. Zrównoważony - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M