loader

Investor FIO sub. Akcji Spółek Dywidendowych (d. Akcji Dużych Spółek Dywidendowych)

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-05-25

418,77 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień0.73%
miesiąc4.44%
kwartał6.96%
rok29.51%
trzy lata7.96%
pięć lat41.89%
Polityka inwestycyjna

Profil inwestora Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących okazji inwestycyjnych o potencjalnie wysokich stopach zwrotu. Jednocześnie są oni w stanie zaakceptować straty wynikające z dużej zmienności rynkowej instrumentów finansowych oraz ryzyka kredytowego ponoszonego w procesie inwestycyjnym. Polityka inwestycyjna Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich emitentów. Fundusz inwestuje w akcje dużych spółek. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym DWS Polska FIO Akcji.

FUNDUSZE POKREWNE
Investor FIO sub. Akcji Spółek Dywidendowych - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M