loader

Investor FIO sub. Akcji Spółek Dywidendowych (d. Akcji Dużych Spółek Dywidendowych)

WYCENA FUNDUSZUulubiony fundusz

Wycena z dnia 2017-10-19

433,47 PLN

STOPY ZWROTU i PROWIZJE
okresstopa zwrotu
dzień-0.71%
miesiąc-0.64%
kwartał3.24%
rok29.97%
trzy lata18.14%
pięć lat25.13%
Polityka inwestycyjna

Profil inwestora Fundusz przeznaczony jest dla inwestorów poszukujących okazji inwestycyjnych o potencjalnie wysokich stopach zwrotu. Jednocześnie są oni w stanie zaakceptować straty wynikające z dużej zmienności rynkowej instrumentów finansowych oraz ryzyka kredytowego ponoszonego w procesie inwestycyjnym. Polityka inwestycyjna Od 70% do 100% wartości aktywów lokowane jest w akcje i instrumenty oparte o akcje polskich emitentów. Fundusz inwestuje w akcje dużych spółek. Szczegółowy opis polityki inwestycyjnej oraz ryzyka inwestycyjnego funduszu znajdują się w Prospekcie Informacyjnym DWS Polska FIO Akcji.

FUNDUSZE POKREWNE
Investor FIO sub. Akcji Spółek Dywidendowych - miesięczna stopa zwrotu
Nazwa funduszu Data Wycena Ost. Zm. 1M 3M 6M 12M 24M 36M